ប្រភេទទាំងអស់
EN

ទំព័រដើម>អំពី​ពួក​យើង>ពិ​ពណ៌​ពាណិជ្ជកម្ម

 • ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០២០

  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០២០

 • The Big5-Dubai 2017

  The Big5-Dubai 2017

 • ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០២០

  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០២០

 • The Big 5-Dubai 2015

  The Big 5-Dubai 2015

 • ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០២០

  ពិព័រណ៍ Canton ឆ្នាំ ២០២០

 • 2013 Zimbabwe Exhibition

  2013 Zimbabwe Exhibition

 • Espacio Riesco 2013

  Espacio Riesco 2013

 • The Big 5 - Kuwait 2013

  The Big 5 - Kuwait 2013

 • Constroi Angola 2013

  Constroi Angola 2013